top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

טיוטות מגילת-העצמאות לא ימכרו


בית-המשפט העליון קיבל פה-אחד את ערעור המדינה והיועץ-המשפטי לממשלה וקבע כי טיוטות המוקדמות של מגילת-העצמאות הן רכוש המדינה וכי יש להפקידן בגנזך-המדינה ואסר על מכירתן במכירה-פומבית, לכל המרבה במחיר, שכבר תוכננה להתבצע.

בית-המשפט העליון קבע בין היתר כי מדובר "בחלק מהנכסים התרבותיים של מדינת-ישראל, עדות לעברנו, חלק מן הזהות הקולקטיבית שלנו ועל-כן אין ספק כי קיים אינטרס ציבורי משמעותי בהשבת המסמכים לחזקת המדינה".

בחודש נובמבר 2015 נודע כי הטיוטות המוקדמות מוצעות למכירה על-ידי עורך-דין מרדכי בעהם ז"ל, באמצעות בית-המכירות 'קדם'. מדובר בתעודות מקוריות משנת 1948 שנערכו על-ידי עורך-הדין ערב התכנסות מועצת-העם לשם ההכרזה על הקמת המדינה ושימשו לנוסח הסופי של ההכרזה. הטיוטות הללו נשמרו לאורך השנים בידי עורך-הדין ובני משפחתו ומדובר ב-5 מסמכים בעלי ערך היסטורי עצום.

לאחר שהוצא צו-מניעה זמני נגד המכירה הפומבית ובעקבות העובדה לפיה דחה בית-המשפט המחוזי את תביעת המדינה לקבל את המסמכים, הפך כאמור בית-המשפט העליון והטיוטות היקרות יועברו לגנזך-המדינה.

#זכרונים #עמדתהזכרונים #זיכרוןיעקב #זכרוניםעמדתהזכרונים #זכרוןיעקב

bottom of page