top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

כמה ישתתפו בבחירות הקרובות?


בעוד פחות משלושה שבועות יתקיימו הבחירות למועצה-המקומית זיכרון-יעקב ודווקא עכשיו, בישורת האחרונה לקראת קו-הסיום, עוסקים המקורבים ל'ביצה הפוליטית', בסימון בוחרים פוטנציאלים בספר-הבוחרים, בהערכה של סיכויי המועמדים והרשימות להשיג משהו משמעותי, אבל בעיקר בניסיון להעריך את מספר בעלי זכות-הבחירה שיטרחו להגיע ב-30 בחודש לקלפיות.

בבחירות שהתקיימו בשנת 2013 נרשמו בממוצע הארצי 51.1% השתתפות (בסיבוב השני שנערך במקומות שונים בארץ נרשמו 50.90% השתתפות).

הנתונים של בחירות 2013 הצביעו על ירידה ארצית ממוצעת של 6-8% בהשוואה לבחירות שנערכו 5 שנים קודם לכן בשנת 2008.

בבחירות שנערכו בזיכרון-יעקב בשנת 2013 , הצביעו כ-50% מתוך 15,325 בעלי זכות-הבחירה ועל רקע כל הנתונים האלה, נשאלת שאלת מיליון-הדולר, מה יהיה אחוז ההשתתפות בבחירות שיתקיימו בסוף החודש.

בשלב הזה אין לאיש יכולת 'לנבא' את התוצאה וזאת משלושה טעמים:

במשך 5 השנים האחרונות נוספו כ-5000 בעלי זכות בחירה במושבה, כשלושת-אלפים תושבים חדשים ועוד כאלפיים בני-נוער שטרם מלאו להם אז 17 שנים. קשה עד בלתי אפשרי להעריך כמה משתי האוכלוסיות האלה אכן ייטלו חלק לראשונה בבחירות למועצה-המקומית זיכרון-יעקב.

סיבה נוספת לחוסר הוודאות, נעוצה בעובדה לפיה מדובר ביום-שבתון. הרעיון להנהיג 'יום שבתון' גם בבחירות לרשויות-המקומיות, מקורו בירידה הארצית הגדולה שחלה במספר המצביעים בבחירות הללו, כאשר התנהלו ביום-עבודה רגיל ולכן קיימת שאיפה, שמא יותר אנשים ינצלו את 'יום השבתון' כדי להצביע. (אגב: קיים פער גדול מאוד בין אחוז המשתתפים בבחירות-לכנסת לבין המצביעים בבחירות לרשויות-המקומיות).

הסיבה השלישית לחוסר הבהירות, נובעת מרמת העניין/חוסר-העניין של הציבור המקומי בבחירות הקרובות. 'מלחמת השלטים', כינוסי-המתמודדים ובעיקר ההתגוששות האלימה ברשתות-החברתיות, כל אלה אינם ערובה לעניין שיגלה הציבור המקומי דווקא ב'יום הבוחר'.

מכל אלה עולה, כי דווקא בנקודה קריטית זאת, רב הנסתר על הנגלה ואם יתאפשר לנו 'לנבא' כאן את התוצאה, נאמר כי לדעתנו לא יעלה אחוז המשתתפים בבחירות הקרובות מעל 45% וכל נתון מעבר לכך, יהא בבחינת הפתעה.

#זכרונים #עמדתהזכרונים #זיכרוןיעקב

bottom of page