top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

אין ארנונה על ה'פרגולה'


הכנסת אישרה השבוע בקריאה שנייה ושלישית חוק הקובע מגבלות חדשות על רשויות-מקומיות בכל הקשור לארנונה המוטלת על מצללה (פרגולה).

על-פי החוק החדש, לא יוכלו רשויות-מקומיות להטיל ארנונה על 'פרגולות' אם לא עשו כן לפי צו-הארנונה, ערב תחילתו של התיקון המוצע לפי חוק-ההסדרים במשק.

הרשות-המקומית לא תהא רשאית לכלול את שטח ה'פרגולה' בשטח הנחשב כחלק מהנכס לעניין הארנונה, גם אם כוסתה ה'פרגולה' בכיסוי שקוף מחומר פלסטי.

תחולת החוק החדש מ-1 בינואר.

#זכרונים #חדשותהזכרונים #זיכרוןיעקב

bottom of page