top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

אולי יוותרו על המשרד להגנת-הסביבה?

משרד ראש-הממשלה מקדם הצעת-חוק להטיב עם העסקים-הקטנים בישראל, אבל נראה כי מאחורי הכוונה הטובה הזאת, הצליח איכשהו לירות לעצמו ברגל.

מבדיקת הצעת-החוק, שאמורה להיות מאושרת בוועדת-הפנים של הכנסת בקריאה שלישית,עולה כי טמון בהצעה סעיף שעלול להביא לייתורו של המשרד להגנת-הסביבה. הסיבה לכך נעוצה בסעיף הקובע כי המשרד להגנת-הסביבה לא יוכל לחייב עסקים לעמוד בתנאים סביבתיים-בריאותיים!.

וועדת-הפנים של הכנסת עסקה ברפורמה מקיפה להקלה על תנאי הרישוי לעסקים-קטנים, ביוזמת משרד ראש-הממשלה ואז הוכנס להצעת-החוק סעיף המכפיף את בלעדיות המשרד להגנת-הסביבה בכל הקשור לאכיפת תנאי רישיון עסקי והעברתו ל"וועדה מייעצת בין-משרדית בניהול משרד ראש-הממשלה".

המתנגדים להצעת החוק טוענים כי למעשה מדובר בכסות מתוחכמת להקלה על התעשייה-הכבדה המזהמת וכי אם יתקבל החוק, לא יוכל למשל המשרד להגנת-הסביבה לחייב תחנות-דלק לעמידה בתקנות למניעת חלחול דלק למי-התהום.

פעילים וארגונים להגנת-הסביבה כבר הודיעו כי יאבקו בהצעת-החוק שהרי אם תתקבל, יהא לדעתם המשרד להגנת-הסביבה מיותר לחלוטין.

#זכרונים #חדשותהזכרונים #זיכרוןיעקב

bottom of page