top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

86% מורשעים בדין!

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה השבוע נתונים בנושא ההרשעות בעבירות פליליות בישראל בשנת 2016.

על-פי הנתונים שפורסמו מתברר כי 86% מהתיקים הפליליים הסתיימו בהרשעה וכי במהלך השנה הועמדו 34,200 איש לדין-פלילי.

הלמ"ס הטעים כי מדובר בירידה של 27% מאז שנת 2010 אבל בנתונים שפורסמו יש שתי בעיות עיקריות: אין הבחנה בין הרשעה מלאה לבין הרשעה חלקית ואין הבחנה בין הסדרי-טיעון לבין הרשעות שנקבעו לאחר שלב ההוכחות.

אגב כך, מדובר בתיקים משנים קודמות ואשר הגיעו להכרעת-דין בשנת 2016.

כך או אחרת מתברר כי 77% מהמורשעים היו ישראלים ו-93% גברים. מחצית מהמורשעים כבר הורשעו לפחות פעם אחת בעבר ו-38% מהעבירות שהביאו להרשעה, הן כלפי הסדר הציבורי.

הרבה? מעט? מה משמעות הדבר? רשאי כל אחד לקבוע לעצמו מה זה אומר...

#זכרונים #חדשותהזכרונים #זיכרוןיעקב

bottom of page