top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

חובת-רישוי למאמני ספורט

'חוק הספורט' של ח"כ טלי פלסקוב, אושר השבוע בקריאה ראשונה.

על-פי המצב הקיים, לא יעסוק אדם באימון והדרכה בתחום הספורט בלי תעודת הסמכה מטעם בית-ספר שהוכר לעניין זה, אלא שהצעת-החוק החדשה מבשרת שכלול משמעותי.

על-פי ההצעה החדשה, תהיה חובת-רישוי לעסוק באימון-ספורט ב-4 דרגות הסמכה שונות. כמו כן יקבעו הסדרים מפורטים, לחובת המוסד להכשרת מאמנים לקבל הכרה, פיקוח ובדיקה של קיום הוראות החוק.

המשמעות המעשית למי שזקוק למאמן, ברמה האישית או הקבוצתית, לבדוק אם הוא אכן עומד באמות המידה החדשות הנדרשות ממנו.

#זכרונים #חדשותהזכרונים #זיכרוןיעקב

bottom of page