top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

לא לרכוש מוצרים לבית-הספר ללא סימון בעברית!


לקראת שנת הלימודים הבאה הוציא המשרד לכלכלה הנחיה לתלמידי בתי-הספר וגני-הילדים ולפיה אין לרכוש מוצרים ללא סימון בשפה העברית כנדרש בתקן הרשמי.

המשרד לכלכלה גם ממליץ להורי התלמידים לשים לב היטב, להגבלות גיל המשתמש, האמורות להופיע על אריזות ועטיפות המוצרים ובמיוחד של כלי-כתיבה, צבעים, אביזרי לימוד אחרים ומשחקים לבתי-הספר וגני-הילדים.

בהמשך פורסמו הנחיות להקפיד על קבלת הוראות שימוש-נכון במוצרים הנרכשים ועל כך שפרטי היבואן וכתובתו יופיעו בשפה העברית וכך גם לגבי הוראות השימוש והאזהרות, שאף הן אמורות להיות מודפסות בעברית.

המשרד גם ממליץ להקפיד על רכישת תיקים אטומים לחדירת-מים ועל כך שמשקל התיק, לא יעלה על 15% ממשקלו של התלמיד הנושא אותו.

#זכרונים #חינוך #זכרוןיעקב

bottom of page