top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

כמה מטר יש במטר-רבוע?


וועדת-הפנים והגנת-הסביבה של הכנסת, אישרה השבוע את הצעת-החוק של ח"כ דודי אמסלם להסדרת אופן חישוב הארנונה על-ידי הרשויות-המקומיות.

על-פי הצעת-החוק, תהא ברירת-המחדל לחישוב הארנונה, על-ידי הרשויות-המקומיות, מבוססת על שיטה לפיה יש לעגל כל חלק של מטר-רבוע למטר-השלם הקרוב ביותר, או כלפי מעלה, או כלפי מטה.

השינוי בחוק ישפיע על שיטת החישוב, במיוחד מאחר שעד כה, אין אחידות בחישובי הארנונה וכל רשות-מקומית נוהגת על-פי שיטתה.

בשנת 2014 קבע בית-המשפט העליון פסק-דין נגד עיריית חדרה ולפיו יש לגבות את הארנונה על-פי חישוב הסכום הנדרש, על בסיס נתון השטח המדויק שנמדד בכל נכס ובכלל זה חלקים של כל מטר-רבוע.

החוק החדש, יוצר בעצם מציאות חדשה, בניגוד לאותו פסק-דין ועם החלתו יגבו הרשויות ארנונה לכל חלק ממטר-רבוע בהתאם למ"ר הקרוב ביותר, לאחר ביצוע 'העיגול' האמור.

מקורבים לעניין סבורים שמעבר לקביעת אחידות בחישוב בין כל הרשויות, לא צפוי שינוי משמעותי בעלויות של הציבור וכי השיטות הקיימות, תקפות עד שנת 2021.

#זכרונים #חדשות #זכרוןיעקב

bottom of page