top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

פרשת 'תזריע-מצורע'

בשבת הקרובה נקרא שתי פרשות 'מחוברות' והן 'תזריע-מצורע'.

הפרשה הכפולה והמחוברת, עוסקת בשורה ארוכה של דינים, רובם ככולם 'נעלמו' עם הזמן, בכל הקשור ל'פשט' שלהם.

מדובר למשל בדיני-יולדת, נגעי צרעת באדם, נגעי הבגד, דיני מצורע, צרעת הבתים ודיני זב וזיבה .

הפרשה מציגה את הדינים המיוחדים בכל הנושאים הללו ואת דרכי ה'היטהרות' מהנגעים המפורטים, ולמי שמבקש להתעמק בפרשות, מוזמן ללמוד על המרכיב-הנפשי הגלום בכל הנגעים ה

עלולים להיות מנת חלקו של האדם, גם היום!

#זכרונים #פרשתהשבוע #זכרוןיעקב

bottom of page