top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

פרשת 'כי תשא' (פרה)

השבת נקרא את פרשת 'כי תשא', התשיעית בספר-שמות ובה מצוות מחצית-השקל והוראות הקשורות למשכן, אך רובה של הפרשה קשור לחטא-העגל והשלכותיו.

רוב הפרשה נקראת על-ידי כהן ולוי, בעלותם לתורה ורק מיעוטה, חמש ה'עליות' האחרונות, בידי ישראל וזאת במטרה לאפשר ללוי לקרוא את סיפור חטא-העגל משום ששבט לוי לא חטא בו.

אהרן הכהן נענה לדרישת העם להכין לו עגל-זהב ולקבוע יום-חג, על רקע העובדה כי משה רבנו ע"ה בושש לרדת מהר-סיני וכאשר הוא יורד, ומגלה את אשר התרחש בהעדרו, הוא שולח את אנשי שבט לוי להרוג בעובדי עגל-הזהב וחוזר לקב"ה, לבקשו לא להשמיד את העם.

העם מוכה במגיפה ומשה רבנו ע"ה מכין לוחות-שניים, לומד את 13 מידות-הרחמים והשם-יתברך קובע שהעם יכנס לארץ-ישראל וחוזר על צווי שלוש-הרגלים ואיסור עבודה-זרה.

הפרשה נקראת בדרך-כלל אחרי חג-הפורים וקוראים את ההפטרה בפרשת-פרה.

#זכרונים #פרשתהשבוע #זכרוןיעקב

bottom of page