top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

הגזל הגדול של הביטוח-הלאומי

המוסד לביטוח-לאומי לא נהנה, בלשון המעטה, מתדמית חיובית בציבור והאמת היא, שהרוויח את שמו-הרע ביושר רב, בעיקר נוכח התעמרות בלתי פוסקת דווקא בחלשים והנזקקים בחברה ובגלל הפירורים שהוא מחלק לזקנים ונכים, ששילמו כל חייהם למוסד זה ולא מתוך בחירה.

אלא שיש סיבות טובות יותר, לבוא חשבון עם הביטוח הלאומי וזאת בעיקר משום שמדובר במוסד המתנהל כאחרון הגזלנים בשכונה.

עיון בתקציבי הביטוח-הלאומי מגלה כי בשנת 2017 צפויים התקבולים של מוסד זה להיות גבוהים יותר מהתשלומים שישלם לציבור והמספרים מדהימים: מדובר בעודף שיישאר בחשבונות הביטוח הלאומי בסדר גודל של 9.3 מיליארד ש"ח (!) ולאחר ניכוי הכנסות הריבית על הרזרבה, יגיע העודף שיישאר בידי הביטוח הלאומי לסכום פנטנסטי של 1.4 מיליארד ש"ח!.

בשנת 2016 שילם הביטוח הלאומי 116,977 מיליון ש"ח, לעומת תקבולים שגבה בסך של 128,777 מיליון ש"ח.

אז מה עושה הביטוח הלאומי עם הסכומים העודפים הללו?

העודף מושקע באגרות-חוב, מסדרות מיוחדות המונפקות על-ידי בנק-ישראל. מדובר באגרות 'עיבל' בעלות ריבית צמודה של 5.5% למשך 20 שנה וכן באגרות בעלות רבית משתנה, צמודה למדד למשך 17 שנים.

נראה כי הנתונים המרגיזים והמקוממים ביותר, מתגלים כאשר בוחנים מקרוב את התפלגות התקבולים והתשלומים בביטוח הלאומי דווקא בסעיף זקנה ושארים. שם מדובר בתקבולים בסך 32,684 מיליון ש"ח לעומת תשלומים בסכום של 31,450 מיליון ש"ח או במלים אחרות: בסעיף רגיש ובעייתי זה, יש לביטוח הלאומי עודף של 3.731 מיליון ש"ח ואם זה לא גזל, אז ההגדרה הזאת ריקה מתוכן!.

כדאי גם לשים לב, להתפלגות התשלומים הצפויה בשנת 2017 מתקציב הביטוח הלאומי:

לזקנה ושארים- 37.6%.

לנכות כללית- 18.9%.

לילדים- 13.4%.

לאימהות-10.1%.

לסיעוד-8.6%.

לנפגעי עבודה-6.8%.

לאבטלה-4.2% (אגב, תחזית האבטלה עומדת על 4.2%).

לזכויות עובדים-0.5%.

בסך- הכל מדובר כאמור בעודף של יותר מ-1.4 מיליארד ש"ח שיישארו בשנת 2017 בידי הביטוח-הלאומי, במקום לחלק לפחות חלק מהכספים הללו, לנצרכים, זקנים, נכים וניצולי-שואה.

הוא שאמרנו: גזל!

#זכרונים #במוקד #זכרוןיעקב

bottom of page