top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

השקר הגס של 'יום העוני'

מישהו החליט לציין את 'יום העוני' בישראל ואפילו גייס את הכנסת לדון במצב הכלכלי-חברתי, כאילו מדובר היה בסוג של אירוע חריג. עצם העובדה שמציינים את 'יום העוני' בישראל, היא הוכחה לניתוק ולפער שקיים בין נבחרי-העם ומקבלי ההחלטות, לבין חלק גדול מהעם הנאנק תחת עול העוני.

על-פי כל הנתונים, קיימת הסכמה בקרב העוסקים בתחום, כי כ-25% מתושביה היהודים של ישראל, מתקיימים בעוני ואילו בקרב הערבים, מדובר בערך במספרים כפולים.

מתברר כי 68% מהמשפחות העניות בישראל, נאלצו בשנה האחרונה לוותר על רכישת מוצרי-מזון וזהו גידול של 11% לעומת שנת 2014!

צריך לשים-לב למספרים, כדי להבין שלעומת שנת 2014!מדובר במדינה המחולקת לשני עמים, כאשר בשנת 2015, עמד השכר של משק-בית שבראשו שכיר, מהעשירון-התחתון, על 4,644 ש"ח, לעומת משפחה בעשירון-העליון ובראשה שכיר, ששכרה עמד על 58,293 ש"ח!.

משפחות מהעשירונים 9-10 במדרג העליון, נהנות מ-44% מכלל הכנסות משקי-הבית בישראל, בעוד כל שאר

העשירונים, מתחלקים ביניהם ב-56% הנותרים.

הפערים העצומים בין השכר בעשירונים התחתונים לעליונים, ניכר במיוחד בקרב מנהלים בכירים, אבל גם בקרב אוכלוסיות חלשות, כאשר יוצאי אתיופיה משתכרים כמחצית מהשכר הממוצע והערבים שני-שליש מהשכר הזה. ועוד לא אמרנו דבר על שכר-הנשים במשק ועל התרמית המתמשכת של עובדי-קבלן!

הפערים בשכר, יוצרים פערים גדולים בכל תחומי-החיים, החל מהשכלה, תעסוקה ועבור בבריאות ואפילו בתוחלת-החיים.

לקראת 'יום העוני' התפרסמו נתונים בדבר העובדה לפיה 1.3 מיליון ישראלים, חסרי אוריינות דיגיטלית.. יש פער של 50% בין בעלי הכנסה גבוהה לנמוכה, בשימוש במחשב ופער של 57% בשימוש באינטרנט. הפערים הללו גדלים והולכים וה'שורה התחתונה' פשוטה: ככל שאתה עני יותר, אתה מפגר בכל תחומי חייך לעומת מי שעדיין נמצא מעל לקו-העוני, אבל החדשות הפחות טובות הן, שהסיכוי להיחלץ מהעוני, קטן והולך.

מדינת-ישראל מנציחה את העוני ואת הפערים בין עשירים לעניים כי לממשלותיה ולמקבלי ההחלטות, לא אכפת מהעוני במדינה. אחת לשנה הם מנסים לכבס את המצפון ומכריזים על 'יום העוני', אבל סופה של הפצצה הכלכלית-חברתית, להתפוצץ בקול רעש אדיר ובקרוב!

#זכרונים #עמדה #זכרוןיעקב

bottom of page