top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

'מצוקה תקציבית קשה' לזכרון-יעקב!

המועצה-המקומית זכרון-יעקב נמצאת במצוקה תזרמית ותקציבית קשה ובמצב המחייב פעולות מידיות ודחופות, בעיקר על רקע העובדה לפיה מדובר בסכום עתק של 95 מיליון ש"ח שהם סך התחייבויות המועצה.

כך עולה מנתונים, שהוצגו ביום שלישי השבוע על-ידי ראש המועצה-המקומית זיו דשא במסגרת ישיבת-מליאה שהתמקדה במצב הכספי הקשה של הרשות-המקומית.

מאז כניסתן של זיו דשא לתפקידו, לאחר הבחירות האחרונות, ידעו הכל כי קיבל 'ירושה' קשה וכבדה מקודמו בלשכת ראש-המועצה, אבל רק השבוע, נודעו פרטים מדויקים על גודל הבור העמוק, שנפער במועצה-המקומית.

זיו דשא הודיע כי, לאור המצב הקשה, מנסה המועצה לגבש תכנית-פעולה בשיתוף עם משרדי-האוצר והפנים לצמצום הגרעון, במקביל לנסיונות לגיוס כספים ממקורות ממשלתיים נוספים.

הנתונים שפורסמו במהלך הישיבה, הדהימו אפילו את מי שסבר, כי הוא יודע עד כמה קשה המצב. כך למשל התברר כי הגרעון המצטבר עלה מ-13.8 מיליון ש"ח בשנת 2012, ל-35.4 מיליון ש"ח בשנה שלאחר מכן, הגיע ל-40.2 מיליון ש"ח בשנת 2014 וצמח לשיא של 63,795 מיליון ש"ח(!) בשנת 2015. מדובר בגרעון מצטבר המהווה 45% מתקציב המועצה לשנת 2016!.

נוסף לכך מדובר בעוד 10 מיליון ש"ח, בשל חריגות לא מתוקצבות להשלמת קריית-החינוך הדתית-לאומית ובעוד 20,876 מיליון ש"ח הלוואות נוספות ושוטפות, חלקן לכיסוי גרעון 11/2016.

המועצה-המקומית מכרה כבר נכסים שלה בסך כולל של 25,183,980 מיליון ש"ח, אלא שמדובר בסוג של טיפה בים.

זיו דשא הודיע כי, נוכח התמונה הקשה, יינקטו עוד צעדים לייצוב ובהם בקרה-תקציבית צמודה בחודשים הבאים, הגעה ל-95% גבייה (70% מארנונה למגורים) ואישור תב"רים מחוייבים בלבד, בעיקר בתחום הבטיחות.

אגב כך התברר כי מדובר ב-63 מיליון ש"ח מארנונה, אגרות והיטלים, אלא שמתוך סכום זה ההערכה היא שמדובר ב-50% 'חובות אבודים'.

#זכרונים #חדשות #זכרוןיעקב

bottom of page