top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

מתגרשים לא חייבים בהיטל-השבחה


חייהם של בני-זוג המבקשים 'לפרק את החבילה' ולהתגרש, בדרך ככל קשים ולא נעימים, בלשון-המעטה. לכך צריך כמובן להוסיף את העול הכספי המונח לפתע על כתפיהם וככל שהמאבק על רכוש שהיה משותף קשה יותר, כך מקבל תהליך הפרידה גוונים שחורים יותר.

לאחרונה התברר כי אפשר להקל על הזוגות המתגרשים, לפחות באחד ממרכיבי המאבק הכלכלי ביניהם.

וועדת-הערר לתכנון ובנייה, פיצויים והיטלי-השבחה, החליטה בצעד מפתיע למדי, להעניק פטור מתשלום היטלי-השבחה ממתגרשים.

צריך להבהיר כי ,עד כה נהוג היה פטור מתשלום מס-שבח ורכישה, משהו שהוסדר בזמנו בסעיף 4/א לחוק מיסוי-מקרקעין ולכן, בתהליך של גירושין, כאשר בני הזוג מסדירים ביניהם חלוקת הנדל"ן, לא חלה עליהם חובת תשלום מס-שבח ומס-רכישה. אלא שעד כה לא התייחסו לכך הוועדות השונות, בכל הקשור לחובת תשלום היטל-השבחה. חלק מוועדות התכנון והבנייה נהגו לדרוש תשלום היטל השבחה מאחר שראו בגירושין וחלוקת הנדל"ן בין בני הזוג, סוג של מימוש זכויות ולכן גם ערכו שומה, כאילו מדובר היה במכירת הרכוש המשותף לצד שלישי.

על-פי התנאים החדשים שנקבעו, הגירושין שבמסגרתם הסכימו בני הזוג להעביר זכויות על הרכוש, מאחד לשני, לא יוכרו עוד כמימוש זכויות ועל כן, לא ידרשו בני הזוג לשלם היטל השבחה בגין העברת הנכסים ביניהם וכל זאת בכפוף לחתימה על תצהיר מחייב.

אז נכון אולי שמדובר בהקלה כלכלית שתעיק פחות על מי שבכל זאת החליטו להתגרש, אבל כעת עולה השאלה, מה דינם של כל המתגרשים שכבר שילמו בעבר היטל-השבחה, שעל-פי ההסדר החדש, אינו תקף?.

#זכרונים #גירושין #זכרוןיעקב

bottom of page