top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

המועצה תקים 'פורום' בנושא תכנון ובנייה


בכוונת המועצה-המקומית זכרון-יעקב להקים 'פורום'חדש, שתפקידו יהא לעסוק בכל נושאי התכנון והבנייה במושבה. זיו דשא, ראש-המועצה, כבר הודיע על הכוונה הזאת לא מכבר וזאת "על מנת שתהא לנו האפשרות לעוד זוג-עיניים כדי לעקוב מקרוב אחר המתרחש בתחום הזה והודות לכך, להתנהל מול הוועדה לתכנון-ובנייה בצורה מושכלת ומתוך כוונה לשמור על המושבה מפני תכנון וביצוע תכניות שזכרון-יעקב מתקשה לעמוד בהן" כדבריו. ה'פורום' יורכב מאנשי-מקצוע ונבחרי-ציבור שיגישו להנהלת המועצה את המלצותיהם.

מליאת המועצה אישרה היום 80 אש"ח לפיתוח 'חניון בזק' מתוך כוונה להביא להרחבה וגידול מספר מקומות-החנייה במקום

כ-1.8 מיליון ש"ח אושרו למבנה אולם-הספורט של המתנ"ס ועוד 70 אש"ח למבנה עבור 'פרויקט הילה'.

המליאה עסקה גם בשינוי הרכב נציגי המועצה-המקומית בדירקטוריון של המתנ"ס, בתרומת ספסלי-הנצחה ובדו"ח הכספי לשנת 2015 של 'עמותת הגדעונים'.

המליאה גם אישרה שמו של רחוב חדש במושבה הוא רחוב "הקונגרס הציוני". (ראה ידיעה נפרדת)

#זכרונים #מועצה #זכרוןיעקב

bottom of page