top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

הסוף לתרמית מכירת קרקע חקלאית!


יכול להיות שהגיע הסוף לתרמית מתמשכת של מכירת קרקע-חקלאית 'המיועדת להפשרה' לאזרחים תמימים המשקיעים את מיטב כספם בחלום שמתנפץ מהר מאוד. התופעה הזאת מוכרת היטב גם באזור זכרון-יעקב ובנימינה: עד לא מכבר פעלו באזור חברות-קש, שמכרו שטחים-חקלאים סמוך לבנימינה במחיר של 25 אלף דולר לחצי-דונם אדמה, כאשר המחיר לדונם עמד על חמשת-אלפים דולר בלבד וזאת בתוספת הבטחות לתכניות-הפשרה מהירות שכמובן מעולם לא מומשו.

השבוע החליטה וועדת-הכלכלה לשים קץ לתופעה הזאת ומעכשיו יקבלו החלום והפנטזיה להתעשרות מהירה ולהקמת בתים על קרקע, שייעודה עתיד אולי להשתנות,מגבלות חדשות. על-פי החלטת הוועדה, בראשות ח"כ איתן כבל, יחויבו משווקי קרקע-חקלאית, לגלות לרוכשים מה סבירות מימוש תכניות-ההפשרה של הקרקע המוצעת למכירה, מה יעוד הקרקע נכון לעריכת השמאות ומה יעודה לאחר שנוי יעוד הקרקע. כמו כן מחויבים משווקי הקרקע החקלאית, לפרסם מה משך הזמן הצפוי עד לשנוי יעוד הקרקע-החקלאית.

מי שמפרסם, בהתאם לתקנות החדשות, קרקע שאינה זמינה לבנייה, חייב לגלות לצרכן בפרסומים שלו, באופן בולט וברור, כי מדובר בקרקע שאינה זמינה לבנייה. כמו כן חייב המשווק לרכוש שומה הכוללת פרטים אודות סבירות מימוש תכנית השנוי והאם מדובר בסבירות קלושה או קלושה מאוד. המשווק חייב גם לפרסם את השווי הנוכחי של הקרקע ואת השווי המשוער שלה, לאחר ביצוע שינוי היעוד, כמו גם את משך הזמן הנדרש להשגת שינוי היעוד ואת כל ההוצאות שצפוי הרוכש לשלם לאורך הליך שינוי היעוד.

משווקי קרקע שאינה זמינה לבניה, שלא יעמדו בתקנות האמורות, צפויים לשלם קנס של 22 אש"ח לכל רוכש וקיימת גם אפשרות להעמדתם לדין-פלילי שבעקבותיו ישלמו עד 204 אש"ח.

אחרי שמשרד-המשפטים אישר תקן שמאי חדש, בו יש לעשות שימוש בשיווק קרקע-חקלאית, אושרו השבוע גם התקנות המאפשרות אכיפת החובות המפורטות על משווקי-הקרקע. תקן השמאי נכנס אמנם לתוקף כבר בחודש דצמבר 2014 אבל רק כעת, עם אישור התקנות החדשות, מקבל התקן הזה משמעות מעשית ומעתה מוטב למשווקי הקרקע-החקלאית להיזהר לא להמשיך את החלום ושברו...

#זכרונים #קרקעחקלאית #זכרוןיעקב

bottom of page