top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

דו"ח חמור של מבקר-המדינה נגד המועצה-המקומית


השבוע פורסם דו"ח מבקר-המדינה לשנת 2015 ובו מופיע פרק מיוחד על ממצאי ביקורתו של המבקר במועצה-המקומית זכרון-יעקב בכל הקשור למה שהגדיר כ-" התנכלות לשלושה עובדי הרשות המקומית".

בפרק המשתרע על פני ארבעה עמודים (96-99), מתאר מבקר-המדינה את השתלשלות האירועים אשר הביאה בזמנו להוצאת צווי-הגנה של המבקר לעובדי המועצה-המקומית, אשר הוגדרו על-ידו כ"חושפי שחיתות".

ב'שורה התחתונה' קובע המבקר באופן ברור כי "מאחר שהבירור העלה כי המועצה הפרה את צווי-ההגנה הזמניים שניתנו למתלוננים ולעובדת ופעלה על-מנת לרוקן את תפקידם מתוכן, להדירם ולנדותם, ומאחר שעל-פי חוק מבקר-המדינה, עשויות להיות להפרת הצו משמעויות פליליות- נמסרו ממצאי הבירור בעניין זה ליועץ-המשפטי לממשלה"!

המבקר סוקר בהרחבה את האירועים שהתרחשו מאז חודש אוקטובר 2013, כאשר קיבלו עובדי המועצה-המקומית זכרון-יעקב, צו-הגנה ממשרדו, על רקע כוונת המועצה להשעות את העובדים ממקום עבודתם ולזמנם לשימוע, לפני פיטורין.

על-פי המבקר מסרו העובדים מידע למבקרת-הפנימית של המועצה "ולכן ניתן לראות בהם מי שהודיעו על מעשי שחיתות". על בסיס זה בדק המבקר את המשך התנהלות המועצה כלפי העובדים וקבע כי, טענות המועצה בדבר אי ידיעתה כביכול על מעורבותם של המתלוננים בחשיפת מעשי שחיתות, אינן נכונות וגם טענות המועצה בדבר תפקוד מקצועי לקוי של המתלוננים ויחסי-אנוש עכורים שלהם עם עמיתיהם, אין להם אחיזה במציאות!

"המועצה המציאה דוגמאות של תלונות על טיפול לקוי של המתלוננים בנושאים שבאחריותם, בלי שעשתה ולו בחינה מקדמית של פניות אלה, כדי לקבוע אם הן מוצדקות אם לאו. יתרה מזו, המועצה נמנעה מלהמציא מכתבי תודה, שכתבו למתלוננים תושבים, קבע מבקר-המדינה ובעברית פשוטה יותר, משמעות הדבר: המועצה-המקומית זכרון-יעקב לא רק שיקרה, אלא ניסתה לטייח בהצגת מצג-שווא בייחס לעובדיה!

לגבי העובדת, שזכתה אף היא לצו-הגנה כמו שני חבריה, קובע המבקר כי " בניגוד לטענת המועצה הועסקה העובדת תקופה ארוכה, בלי שהיו השגות על עבודתה ורק לאחר שמסרה מידע לעובדי המשרד, הוחל בהעלאת טענות על תפקודה".

המבקר מטעים כי " בנסיבות אלה היה על המועצה להוכיח כי פעולות המתלוננים והעובדת לחשיפת מעשי שחיתות, לא היו העילה או אחת העילות לצעדים שננקטו נגדם. אולם, כפי שפורט לעיל, לא הצליחה המועצה לשכנע את הנציב כי פעולותיה בעניין זה נעשו מטעמים ענייניים ומקצועיים בלבד ולא הושפעו כלל מפעולותיהם של המתלוננים והעובדת, לחשיפת מעשי-שחיתות".

מכל הדברים הללו עולה כי מבקר-המדינה אינו מאמין לגרסת המועצה-המקומית, קובע כי התנהלותה כלפי "חושפי השחיתות" הייתה מגמתית במטרה להפסיק את עבודתם ובנוסף לכל אלה, על-פי המבקר מדובר בהפרה של צווי-הגנה שהוציא לעובדים ומכאן ועד ל"משמעויות הפליליות" של הדבר, המרחק קצר!

#זכרוניםמבקרהמדינהזכרוןיעקב

bottom of page