top of page
חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

'מורה נבוכים' לבחירות במושבה


כדאי אולי להתחיל מהסוף: הבחירות הבאות למועצה-המקומית זכרון-יעקב, יערכו אי"ה בכא' חשון תשע"ט 30 באוקטובר 2018, אלא אם כן תתרחש שוב תקלה לא צפויה וגם בחירות אלה יוקדמו.

הבחירות הקרובות לראשות המועצה-המקומית, בעקבות התפטרותו של אלי אבוטבול, יתקיימו בעוד פחות מ-60 ויערכו שלא במועדן. החוק מאפשר קיום בחירות שלא במועדן, על רקע ההתפטרות, אם נותרה יותר משנה לפני המועד שנקבע לבחירות "הרגילות" כך שמי שיבחר הפעם, יכהן בתפקיד כשנתיים-וחצי.

כל סיפור הבחירות למועצה-המקומית מתבסס על "חוק הרשויות המקומיות (בחירות) התשכ"ה-1965" ובתוך החוק הזה, נמצא גם פרק מיוחד שדן בבחירות המתקיימות "שלא במועדן", מסיבות שונות ובהן גם התפטרותו של ראש-מועצה מכהן.

לפי הכתוב בפרק מיוחד זה, יתקיימו הבחירות ביום השלישי האחרון, שלפני תום 60 הימים, מאז היווצרות העילה לבחירות

על ראש-המועצה המתפטר להודיע על כך, במכתב לשר-הפנים וההתפטרות נכנסת לתוקפה 48 שעות ממועד הגעת מכתב-ההתפטרות לידי השר ואז בעצם מתחילה "הספירה לאחור", לקראת יום-הבחירות.

החוק קובע כי הבחירות 'שלא במועדן', לא יביאו לשינוי בהרכב המועצה-המקומית ואם נבחר מועמד חיצוני, שאינו נימנה על חברי-המועצה המכהנים, הוא/היא מצטרף כחבר נוסף למועצה-המקומית.

החוק קובע גם כי יום-הבחירות הזה, יהא יום-שבתון ומתייחס בפרק נרחב לכל ענייני הכספים, מימון-הבחירות, ההגבלות וההיתרים בנושא רגיש זה.

כך למשל נקבע כי לא יקבל מועמד בבחירות, במישרין או בעקיפין, כל תרומה מתאגיד, בארץ או בחוץ-לארץ. כמו כן לא יקבל מועמד תרומה, במישרין או בעקיפין, בין בחירות לבחירות, שלא מתאגיד, בסכום שמעל 5000 ש"ח, מאדם או מבני ביתו, הסמוכים לשולחנו. ועוד מפרט החוק כי לא יקבל מועמד תרומה ממי שלא רשום במרשם-האוכלוסין או ממישהו בעילום-שם.

החוק מגדיר גם את סכום הכסף שרשאי מועמד להוציא במהלך מערכת-הבחירות וקובע כי "מועמד לא יוציא לצורך בחירתו סכום העולה על 200% מסכום המימון המגיע לו, על-פי חוק-הבחירות".

מועמד שנבחר לתפקיד ואשר זכה ב-60% ויותר מהקולות הכשרים, יקבל במסגרת מימון-המפלגות,סכום שיחסו לסכום המימון הכולל המגיע לרשות-המקומית, הינו כייחס שבין מספר הקולות-הכשרים שקיבל, לבין מספר כלל הקולות הכשרים שניתנו לכל המועמדים.

מועמד שלא נבחר, אבל זכה ב-20% לפחות מכלל הקולות-הכשרים, יהא גורלו זהה לנוסחא שפורטה לעיל.

אם הוצאות הבחירות של המועמד, היו נמוכות מסכום המימון המגיע לו, תוחזר היתרה לקופת-המדינה.

מה עוד? 85% מסכום המימון, בניכוי מקדמה שניתנה למועמד, ישולמו מיד לאחר פרסום תוצאות הבחירות ו-15% ישולמו, לאחר פרסום דו"ח חיובי של מבקר-המדינה, בכל הקשור להוצאות והכנסות במהלך מערכת הבחירות.

מועמד בבחירות רשאי לקבל מקדמה בסך 10% מסכום המימון הכולל המגיע לרשות-המקומית וזאת תמורת ערבות-בנקאית על סכום זה, בתוספת עוד 10% מהסכום.

החוק ממשיך ומפרט עוד ועוד סעיפים ותת-סעיפים ואין ספק שכל עסקני-הבחירות, ילמדו אותו לעומק. לנו לא נותר אלא להסתפק ביריעה קצרה זאת ולאחל לכל המתמודדים הצלחה רבה!

#זכרונים #בחירות #זכרוןיעקב

bottom of page