חיפוש
עקבו אחרינו
  • Facebook Basic Black

היועץ-המשפטי אימץ המלצות וועדה לחיזוק טוהר-המידות ברשויות-המקומיות


היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, אימץ בשבוע שעבר את ההמלצות של הוועדה-המיוחדת שמינה כדי לבחון דרכים לחיזוק טוהר-המידות ברשויות-המקומיות. הוועדה שמונתה בחודש אפריל אשתקד ובראשה עו"ד דינה זילבר, המשנה ליועמ"ש,ואשר כללה נציגים מהמשטרה, ממשרד-המשפטים, משרד-הפנים והשלטון-המקומי, הניחה בפני וינשטיין דו"ח המשתרע על פני 132 עמודים ובו ההמלצות שכאמור אומצו על-ידי היועץ-המשפטי לממשלה.

על רקע המצעד הארוך של ראשי רשויות-מקומיות אשר נחשדו, נחקרו וחלקם הורשע ואף נשלח לתקופות מאסר ממושכות ובעיקר על רקע מה שנחשף במהלך "משפט הולילנד", קיבלו המלצות הוועדה הזאת משנה תוקף.

בין יתר ההמלצות של הוועדה, מדובר בשינוי הרכב וועדות-המכרזים בשלטון-המקומי, כך שלא יהיו יותר מורכבות מנבחרי-ציבור, אלא מבעלי תפקידים רלוונטים ברשויות-המקומיות. המלצה נוספת גורסת כי בחירת עובדים-בכירים, שיש להם זיקה לנבחרי-ציבור באותה רשות-מקומית, תהא טעונה אישור מיוחד של וועדה-חיצונית.

הוועדה הגיעה למסקנה, על רקע המתרחש ברשויות-המקומיות, כי דווקא הגזברים ומבקרי-הפנים, לא מילאו את תפקידם כנדרש ועל-כן הומלץ למנות לצידם יועץ-משפטי מפקח שהוא עובד הרשות.

בהקשר זה המליצה הוועדה גם, לפעול ולגבש את התקינה הנדרשת למערך הפיקוח והאכיפה וכן לקבוע הנחיות לרוטציות באזורי פיקוח בין מפקחים שונים המועסקים על-ידי הרשות-המקומית.

המלצה מרכזית נוספת של הוועדה, קובעת כי ראשי-רשויות, סגניהם וכל חברי-המועצה, יידרשו להצהיר, סמוך למועד בחירתם, על תחומים שבהם עלול להיווצר ניגוד אינטרסים, בין כהונתם הציבורית, לבין עניינים אחרים והטיפול במקרים אלה, יתבצע על-ידי גוף חיצוני.

הוועדה מצאה לנכון להמליץ, על כינון צוות מיוחד, מחוץ לרשות-המקומית, שתפקידו לנקוט אמצעים משמעתיים וחקירתיים, באשר לחשד לביצוע עבירות מסויימות,כאשר הרשות עצמה לא עושה כן.

הוועדה של עו"ד זילבר, לא התעלמה מתופעת ה"מאכערים" והמליצה לגבש ולפרסם הנחיות ברורות, שיצמצמו את מעורבותם של שתדלנים ברשויות-המקומיות.

הוועדה ממליצה להעלות את רמת השקיפות, בכל הקשור לפעילות הרשויות המקומיות וזאת באמצעות הרחבת סוגי המידע שהרשויות יידרשו לפרסם, כאשר הדגש הוא על סדר-היום של ישיבות-המועצה, החלטות של וועדותיה השונות ועיסקאות העתידות להתבצע על-ידי הרשות-המקומית, במיוחד בתחומי המכרזים והקרקעות.

מאחר שהיועץ-המשפטי וינשטיין, כבר פרש מתפקידו ולמרות שאימץ את המלצות הוועדה, לא נותר אלא לראות מה יעשה בהן מחליפו, אביחי מנדלבליט וסביר להניח כי עד למועד הבחירות הבאות לרשויות-המקומיות, שום דבר לא ישתנה בתחום רגיש זה.

ראה מאמר בנושא זה בקטגוריית-במוקד

#זכרונים